Video

Pëllumb Xhufi për marrëdhëniet dhe përkujdesjen e shtetit të Enver Hoxhës me Kosovën e pushtuar (nocioni Kosovë atëherë përfshinte të gjitha tokat e pushtuara të Shqipërisë nga Jugoserbia)