Kulturë\Letërsi

Matieu Aref: Pellazgët të vetmit stërgjyshër të shqiptarëve dhe jo ilirët

PELLAZGËT TË VETMIT STËRGJYSHËR TË SHQIPTARËVE DHE JO ILIRËT
Shqip-frengjisht
Si mund pseudoakademikët “shqiptarë” nga Tirana të pohojnë se “Ilirët” janë paraardhësit e vetëm të Shqiptarëve (pa dhënë as më të voglin provë apo dëshmi) dhe të hedhin poshtë origjinën e tyre Pellazge ? Një lajthitje sepse emri “Ilirë” u shfaq vetëm pas shekullit të VII para Krishtit dhe u përdor me një farë frekuencë vetëm gjatë kohës së poetit Pindar (-518-438). Këta janë ata që fillimisht Helenët i quajtën “Ilirë” e shumë më vonë Romakët dhe ky është vetëm përkthimi i fjalës pellazgo-shqipe “i lirë” ???? i lirë dhe i pavarur). Perse ? Në fakt, kur Helenët në shekullin e VIII p.e.s pushtuan Pellazgjinë, Pellazgët që nuk donin të integroheshin dhe asimiloheshin në këtë hapësirë të re (të quajtur “Hellas”) e krijuar nga pushtuesit helen, shumica e “Pellazgëve” ishin strehuar në Greqinë veriore me kongjenitarë të tjerë. Në lidhje me pushtuesit helenë ata e konsideronin veten një popull « i lirë dhe i pavarur » dhe kështu i emërtonin Helenët : “Ιλλυρικός” (Illyrikos) d.m.th. “Ilirë” në pellazgo-shqip “i lirë / të lirët”. Përveç kësaj, elemente të tjerë dëshmojnë se këta të ashtuquajtur “Ilirë nuk ishin gjë tjetër veçse “Pellazgë” dhe gjithashtu fakti se emri “Ilirë” nuk u përmend asnjëherë në Iliadë as në Odise dhe se ky emër nuk është shfaqur para sh. VII para Krishtit. Në katalogun e enëve (Iliada, I – 484-780) krahas Pellazgëve përmenden vetëm Trojanët, Trakët, Frigët, Dardanët, Peonët….përveç Ilirët ! Së fundi, gjuha Pellazge u ruajt pothuajse e paprekur në “gegënishtën” (“joniane e lashtë pellazge” që u dha gjuhën e tyre Helenëve) të gjuhës së sotme shqipe dhe, së fundi, se shumica e emrave, etnonimeve, oronimeve, eponimeve, teonimeve. dhe fjalë të tjera që i shpëtuan censurës së logografëve helenë janë të deshifrueshme vetëm nga shqipja aktuale.
Pellazgët përmenden nga të gjithë autorët antikë si pararendësit e vetëm të Helenëve dhe jo stërgjyshërit e tyre. Dhe këta të njejtit autorë antik a nuk e injoruan “të ashtuquajturin qytetërim mikenas” dhe se të vetmit Mikenas që njihnin ishin vetëm “banorët” e qytetit të Mikenës në Argolis ? Dhe Lineari B që rrjedhte nga Lineari A i Kretës, si mund të shpjegohet me greqishtën kur Helenët mbërritën vetëm në shekullin e 8-të para Krishtit në Pellazgji ? Dhe pse Zeusi nuk është helen por “pellazgjik dhe dodonas” (Iliadë XVI, 233/236)? Dhe pse Helenët nuk përmenden në Iliadë ? Pse u shfaqën Helenët vetëm në shekullin e 8-të pas një periudhe prej katër shekujsh memece (« Epoka e Errët » : -1200-800) e cila mbeti e heshtur ku nuk kemi asnjë provë për ekzistencën e Helenëve në këtë periudhë të hershme ? Etj, etj…
Ja pse, jashtë Greqisë kontinentale, e gjithë hapësira e Pellazgëve të lashtë (që mbetën të « lirë » dhe të « pavarur » nga hegjemonia helene) u quajt padrejtësisht “Iliria” dhe çdo gjë që ishte pellazge kudo tjetër quhej “Ilire”, si historikisht, gjeografikisht dhe etnolinguistikisht ! Gërmimet arkeologjike moderne në trojat shqiptare kanë nxjerrë në pah ekzistencën e “maskave funerale” të ngjashme me ato që pseudo-arkeologët modernë (përfshi Schliemann-in) i kanë quajtur “mikene” si dhe “spirancat” i tipit mikenas dhe objekte të tjera të ndryshme ! Kohët e fundit në liqenin e Ohrit në Shqipërinë perëndimore u zbulua një “qytet liqenor”: qyteti më i vjetër liqenor në Evropë që daton më shumë se 6000 vjet para Krishtit ! Etj…
Kështu, falë studimeve multidisiplinare, kam « heq petët lakrorit » ! Që nga antikiteti, kjo pjesë e Evropës, duke përfshirë vendin e Shqipërisë së sotme dhe vendet e sotme shqipfolëse, ishin një plalatform rrotulluëse të qytetërimeve kryesore të Evropës me origjinë nga Pellazgët : Helenët nëpërmjet Pellazgëve dhe Romakët nëpërmjet etruskëve (të quajtur nga Helenët “pellazgë-Thirrhen” = vëllezër gjaku të Pellazgëve). Pellazgët janë i vetmi popull “parahelen” sipas të gjithë autorëve grekë : qytetërimi i tyre u uzurpua dhe u monopolizua nga pushtuesit helenë me origjinë fenikase-semito-egjiptiane. Ata pushtuan Pellazgjinë, Ishujt e Egjeut dhe Anadollin perëndimor në shekullin e 8-të pes : asnjë dëshmi arkeologjike, historike apo etnolinguistike nuk provon ekzistencën e Helenëve përpara kësaj date. Gjithçka që ekzistonte më parë i atribuohet në mënyrë të padrejtë Helenëve alias “Grekët”: një etnonim i rremë i përhapur nga Romakët në shekullin e IV para Krishtit pas një gabim ngatërruës fatkeq. Së fundi, autorët antikë dhe Helenët e sotëm nuk e quajtën kurrë veten “grekë”.
I rikthehem asaj platforme që ishte Shqipëria e sotme e cila shërbeu si një portë midis Perëndimit dhe Lindjes në antikitetin e lartë dhe edhe sot : distanca më e vogël midis Otrantos dhe Shqipërisë është afërsisht 80 km (Brindisi -Vlorë=135km / Bari-Durrës= 217). Kjo do të thotë se Shqipëria është shumë afër Evropës Perëndimore dhe veçanërisht Italisë : atje kaluan Etruskët, Shën Pali pasi i konvertoi Shqiptarët në krishterimin kaloi këtë det për të shkuar në Romë dhe për të konvertuar Romakët. Deti “Adriatik” e ka marrë emrin nga qyteti “Adria”, një port etrusk në rajonin e Venecias. Por Pellazgo-Ilirët, vendi i të cilëve shtrihej përgjatë gjithë bregut lindor të Adriatikut, e quajtën këtë det “deti i jonë” (në shqip), d.m.th., “deti ynë” të cilin Helenët e përvetësuan më pas në shndërrimin në “Deti Jon” (gjithmonë i njëjti proces : përvetësimi i gjithçkaje që ishte “pellazgjik”). Duhet ta dini se “Ionët” (“të jonët” = tanët) të antikitetit (sipas të gjithë autorëve të lashtë) kanë qenë “Pellazgë” para se të helenizoheshin. Kështu kjo shprehje e fundit (“Deti ynë” i ilirëve) u përvetësua më vonë nga Romakët për të emërtuar Detin Mesdhe “Mare Nostrum”, d.m.th në latinisht “Deti ynë” d.m.th. “deti i Romakëve”! Ja si është bërë bërë lëmsh Historia e Antikitetit Grek dhe Romak.
Le të kthehen në tokë pseudoakademikët tanë shqiptarë dhe le të ndalojnë përçartjet dhe falsifikimet e historisë së popullit Pellazgo-shqiptar, sepse kjo vetëm se mund t’u sjellë lumturi armiqve të Shqiptarëve. Bërja e Shqiptarëve të rrjedhin vetëm nga “Ilirët” do t’i lejojë Helenët të përvetësojnë Pellazgët si paraardhës të tyre, ndërsa të gjithë autorët e lashtë pohuan se Pellazgët ishin vetëm “paraardhësit” e tyre dhe jo stërgjyshërit e tyre që ishin të huaj nga Fenikia, Asiria dhe Egjipti me prova mbështetëse (shihni tezën time, librat e mi, artikujt e mi dhe konferencat e mia) ! Ky është mashtrimi i historisë së Antikitetit të përcjellë nga autorët modernë si dhe lakejtë e tyre Shqiptarë nga Akademia e Tiranës ! Historia do t’i gjykojë ashpër.
Les PÉLASGES SEULS ANCÊTRES DES ALBANAIS ET NON LES ILLYRIENS
français
Comment des pseudo-académiciens « albanais » de Tirana peuvent-ils affirmer que les « Illyriens » sont les seuls ancêtres des Albanais (sans fournir la moindre preuve ou témoignage) et réfuter leur origine pélasgique ? Une aberration car le nom des « Illyriens » n’apparut qu’après le VIIe siècle avant notre ère et n’a été utilisé avec quelques fréquences que du temps du poète Pindare (-518-438). Ce sont ceux que d’abord les Hellènes ont nommé « Illyriens » et beaucoup plus tard les Romains et cela n’est que la traduction du mot pélasgo-albanais « i lirë » ???? libre et indépendant). Pourquoi ? En effet quand les Hellènes au VIIIe s avant notre ère ont occupé la Pélasgie les Pélasges qui ne voulaient pas s’intégrer et s’assimiler dans ce nouvel espace (nommé « Hellade ») créé par les conquérants Hellènes la plupart des « Pélasges » se sont réfugiés dans le nord de la Grèce auprès d’autres congénères. Par rapport aux conquérants hellènes ils se considérèrent un « peuple libre et indépendant » et c’est ainsi que les Hellènes les nommèrent : «Ιλλυρικός » (Illyrikos) càd « Illyriens » en pélasgo-albanais « i lirë / të lirët ». En dehors de cela d’autres éléments prouvent que ces dits « Illyriens n’étaient autre chose que des Pélasges et également le fait que le nom « Illyrien » n’est jamais cité ni dans l’Iliade ni dans l’Odyssée et que ce nom n’apparut pas avant le VIIe s avant notre ère. Dans le catalogue des Vaisseaux (Iliade, I – 484-780) ne sont cité à côté des Pélasges que les Troyens, les Thraces, les Phrygiens, les Péoniens…sauf les Illyriens. Enfin la langue pélasgique s’est conservée presqu’intacte dans le « gheg » (« ancien ionien pélasgique » qui a donné leur langue aux Hellènes) de la langue albanaise actuelle et, enfin, que la plupart des noms, ethnonymes, oronymes, éponymes, théonymes et autres vocables de l’Iliade ayant échappé à la censure des logographes hellènes ne sont déchiffrables que par l’albanais actuel.
Les Pélasges sont cités par tous les auteurs antiques comme ayant été les seuls prédécesseurs des Hellènes et non leurs ancêtres. Et ces mêmes auteurs n’ont-ils pas ignoré la « civilisation dite mycénienne » et que les seuls mycéniens qu’ils connurent furent seulement les « habitants » de la ville de Mycènes en Argolide ? Et le linéaire B issu du linéaire A crétois comment peut-il s’expliquer par le grec alors que les Hellènes ne sont arrivés qu’au VIIIe s avant notre ère en Pélasgie ? Et Zeus pourquoi n’est-il pas Hellène mais « pélasgique et Dodonéen » (Iliadë XVI, 233/236) ? Et les Hellènes pourquoi ne sont-ils pas cités dans l’Iliade ? Pourquoi les Hellènes ont-ils fait leur apparition au VIIIe s après une période muette de quatre siècles (Âges Obscurs : -1200-800) demeurés muets où nous n’avons aucune preuve de l’existence des Hellènes à cette période reculée ? Etc, etc…
C’est pourquoi, en dehors de la Grèce continentale, tout l’espace des Pélasges antiques (demeuré libre et indépendant de l’Hégémonie hellénique) a été, injustement, appelé « Illyrie » et tout ce qui était pélasgique partout ailleurs fut appelé « illyrien », tant sur le plan historique, géographique qu’ethnolinguistique. Les fouilles archéologiques modernes effectuées en Albanie ont révélé l’existence de « masques funéraires » semblables à ceux que les pseudo-archéologues modernes (dont Schliemann) ont appelé « Mycéniens » ainsi que des « ancres » de type mycénien et divers autres objets ! Tout récemment une « cité lacustre » a été découverte dans le lac Ohrid en Albanie de l’ouest : plus vieille cité lacustre d’Europe datée de plus de 6000 ans avant notre ère ! Etc…
Voilà comment, grâce à des études pluridisciplinaires, j’ai découvert le « pot aux roses » ! Depuis l’Antiquité cette partie de l’Europe dont le pays de l’Albanie actuelle et des pays albanophones actuels furent une plaque tournante des deux civilisations principales de l’Europe issues des Pélasges : la Grecque via les Pélasges et la Romaine via les Etrusques (appelés par les Hellènes « Pélasges -Thyrrhènes » = frères de sang des Pélasges). Les Pélasges sont le seul peuple « préhellénique » selon tous les auteurs hellènes : leur civilisation a été usurpée et accaparée par les conquérants Hellènes d’origine phénico-sémito-égyptienne. Ils ont conquis la Pélasgie, les Iles de l’Égée et l’Anatolie occidentale au VIIIe s avant notre ère : aucune preuve archéologique, historique ou ethnolinguistique ne prouve l’existence des Hellènes avant cette date. Tout ce qui existât avant est injustement attribué aux Hellènes alias « Grecs » : faux-ethnonyme répandu par les Romains au IVe s avant notre ère suite à une malencontreuse méprise/confusion. Enfin les auteurs antiques et les Hellènes d’aujourd’hui ne se sont jamais appelés « grecs ».
Je reviens à la plaque tournante que fut l’Albanie d’aujourd’hui laquelle a servi de passerelle entre l’Occident et l’Orient dans la Haute Antiquité voire aujourd’hui : la plus petite distance entre Otrante et l’Albanie est d’environ 80 km (Brindisi-Vlora=135km / Bari-Durrës=217). C’est pour dire que l’Albanie est toute proche de l’Europe occidentale et surtout de l’Italie : les Etrusques sont passés par là, Saint Paul après avoir converti les Albanais au christianisme a traversé cette mer pour aller à Rome et convertir les Romains ! La mer « Adriatique » tire son nom de la ville de « Adria » un port étrusque dans la région de Venise. Mais les Illyriens dont le pays longeait tout le littoral est de l’Adriatique appelèrent cette mer « deti i ion » (en albanais = « deti i jonë ») càd « notre mer » que les Hellènes ont, par la suite, adopté en le transformant en « Mer Ionienne » (toujours le même processus : s’approprier tout ce qui était « pélasge »). Il faut savoir que les « Ioniens » (« të jonët » = les nôtres) de l’Antiquité (selon tous les auteurs antiques) furent des « Pélasges » avant d’être hellénisés. Ainsi cette dernière expression (« Notre Mer » des Illyriens) fut adoptée plus tard par les Romains pour dénommer la mer Méditerranée « Mare Nostrum », càd en latin « Notre Mer » çàd « mer des Romains » ! Voilà avec quelles ambiguïtés est faite l’Histoire de l’Antiquité grecque ou Romaine.
Que nos pseudo-académiciens albanais reviennent sur terre et arrêtent d’élucubrer et de falsifier l’histoire du peuple pélasgo-albanais, car cela ne peut faire que le bonheur des ennemis des Albanais. Faire descendre les Albanais des seuls « Illyriens » permettra aux Hellènes de s’approprier les Pélasges comme leurs ancêtres alors que tous les auteurs antiques affirmaient que les Pélasges n’étaient que leurs « prédécesseurs » et non leurs ancêtres lesquels étaient des étrangers venus de Phénicie, d’Assyrie et d’Égypte preuves à l’appui (cf. ma thèse, mes livres, mes articles et mes conférences) ! Voilà la supercherie de l’histoire de l’Antiquité véhiculée par les auteurs modernes ainsi que leurs laquais albanais de l’Académie de Tirana ! L’histoire les jugera sévèrement.

Postimet e fundit !