Mërgatë

Jon Bislimi: Dita Ndërkombëtare e Fëmijëve (shqip e frëngjisht)

“Ka gjëra nga fëmijëria që vetëm fëmijëria i di”, ka thënë Colum Mc Cann në librin e tij “Zoli”

Sot, dita ndërkombëtare e të drejtave të fëmijës, doja që në një shkrim më personal dhe duke hequr veten e parë te shumësit, të shprehja interesin tim për këtë ditë.Ka gjëra nga fëmijëria që vetëm fëmijëria i di, zgjodha këtë thenie vetëm për një arsye: përfaqëson në mënyrë të përsosur atë që, personalisht, unë e quaj fëmijëri. Gradualisht duke filluar të tërhiqem prej saj, ndonjëherë mendoj per ato “gjërat e fëmijërisë” që vetëm fëmijëria do t’i ketë njohur.Besoj thellësisht, sinqerisht, se fëmijëria mbetet pjesa më e rëndësishme e një jete. Dhe, unë do të doja të korrigjoja një pikë të kësaj “dite te femijerise”: kjo ditë nuk përfaqëson fëmijë, ajo përfaqëson, në tere vendet e botës, sigurinë e respektimit të të drejtave themelore te femijerise dhe atë të Konventës Ndërkombëtare për të Drejtat e Fëmijëve (Ratifikuar nga 190 vende, përfshirë Shqipërinë më 20 nëntor 1992).Fëmijëria mbetet pjesa më e rëndësishme e një jete sepse përfaqëson shoqerizimin primar të nje individiti, në sociologji ky shoqërizem i paraprin shoqërizimit dytësor (atë të të rriturit (nga mosha 17 vjeç). shoqerizmi primar, thënë më thjesht nga Anselm Kiefer i referohet në këto terma: “Fëmijëria është si një tryezë dylli ku çdo gjurme është e mirë ose e keqe”. “Vetem femijet e dinë se çfarë kërkojnë.” St.

Exupéry (FR)

“Il y a des choses de l’enfance que seule l’enfance connaît. ”Colum McCann | Zoli

Aujourd’hui, journée internationale des droits de l’enfant, je voulais, d’un écrit plus personnel et en retirant le “nous”, exprimer mon intérêt pour cette journée. Effectivement, il y a des choses de l’enfance que seule l’enfance connaît, j’ai choisi cette citation pour une seule raison : elle représente parfaitement ce que, personnellement je nomme l’enfance. Commençant petit à petit à me retirer de celle-ci, il m’arrive de repenser à ces “choses de l’enfance” que seule l’enfance aura connu. Je pense profondément, sincèrement, que l’enfance reste la partie la plus importante d’une vie. Et, j’aimerais corriger un point de cette journée : cette journée ne représente pas les enfants, elle représente, dans une centaine de pays à travers le monde, l’assurance du respect de leurs droits fondamentaux et celui de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (Ratifiée par 190 pays dont l’Albanie le 20 Novembre 1992). L’enfance reste la partie la plus importante d’une vie car elle représente la socialisation primaire de l’individu, en sociologie cette socialisation précède la socialisation secondaire (celle de l’adulte (à partir de 17ans). La socialisation primaire, pour faire simple, Anselm Kiefer la désigne dans ces termes : “L’enfance est comme une table de cire où toute empreinte est bonne ou mauvaise.”“Les enfants seuls savent ce qu’ils cherchent.” St. Exupéry